Komplexní služby v BOZP a PO

Komplexní služby v BOZP a PO

Předmětem komplexních služeb BOZP a PO je poskytování služeb, konzultací a odborného vedení v oboru požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu platných právních předpisů a předpisů navazujících. 

Činnosti v oblasti zabezpečení BOZP

zahrnují služby ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. a předpisů navazujících, především pro Vás:

 • zpracováváme metodické pokyny a směrnice související s BOZP, předpisy o BOZP na pracovištích,
 • provádíme školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v rozsahu a periodicitě stanovené příslušnými předpisy,
 • účastníme se vyšetřování smrtelných a ostatních pracovních úrazů a podílíme se na jejich šetření,
 • vypracováváme podklady pro zprávy kontrolním státním orgánům dozoru v oblasti BOZP,
 • provádíme kontrolní činnost v oblasti BOZP, navrhujeme opatření k odstraňování zjištěných závad, upozorňujeme na zjištěné nedostatky po provedené kontrole a zpracováváme zápis o zjištěném stavu,
 • zajišťujeme ve spolupráci s objednatelem speciální školení pro vybrané činnosti, a to v rozsahu a periodicitě stanovené příslušnými předpisy,
 • kontrolujeme uplatňování pokynů, směrnic a předpisů BOZP a jejich dodržování,
 • navrhujeme technická, organizační a výchovná opatření ke zlepšení stavu BOZP,
 • kontrolujeme vedení evidence pracovních úrazů, a účastníme se práce komise pro odškodňování zaměstnanců při vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání stanoveném příslušnými předpisy,
 • zpracováváme a aktualizujeme agendu předpisů a zásad týkajících se bezpečnosti práce a pracovních podmínek,
 • sledujeme odstraňování závad zjištěných při kontrolách,
 • kontrolujeme provádění revizí u vyhrazených technických zařízení, včetně následné kontroly odstraňování zjištěných závad,
 • účastníme se kontrol stavu BOZP prováděných u objednatele orgány státního dozoru,
 • provádíme hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance.

 

Činnosti v oblasti zabezpečení PO

zahrnují služby ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a veškerých prováděcích předpisů, především pro Vás:

 • navrhujeme a doporučujeme v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na provozované činnosti,
 • kontrolujeme dodržování podmínek (včetně návrhu a doporučení řešení) pro hašení požárů a pro záchranné práce,
 • navrhujeme a doporučujeme značení pracoviště a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
 • pravidelně kontrolujeme prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dle § 11 odst. 1 zák. č. 133/1985 Sb.), dodržování předpisů o požární ochraně, navrhujeme a doporučujeme opatření k odstraňování zjištěných závad a po provedené kontrole zpracujeme zápis o zjištěném stavu,
 • provádíme kontrolu odstraňování závad zjištěných při pravidelných kontrolách a preventivních prohlídkách se zápisem do požární knihy,
 • zpracováváme a aktualizujeme dokumentaci požární ochrany dle zákona o požární ochraně a navazujících předpisů (především dle Zák. č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru atd.),
 • provádíme školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a odbornou přípravu preventistů požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtách stanovených právními předpisy a interními dokumenty,
 • účastníme se kontrol stavu požární ochrany prováděných orgány státního požárního dozoru HZS,
 • vypracováváme podklady pro zprávy kontrolním orgánům SPD HZS,
 • kontrolujeme a sledujeme provádění revizí u vyhrazených technických zařízení, včetně následné kontroly odstraňování zjištěných závad a upozorňujeme na nezbytnost provádění těchto revizí,
 • zabezpečujeme kontroly (revizí) PBZ včetně věcných prostředků požární ochrany výměny základního protipožárního vybavení

 

KE STAŽENÍ

Leták Komplexní služby BOZP a PO - PDF