Politika bezpečnosti

Společnost KLIKA-BP považuje za svůj důležitý strategický záměr trvale zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Základním prostředkem k trvalému zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je aktivní politika BOZP zaměřená na vlastní činnost a zaměstnance.

Politika bezpečnosti definuje hlavní zásady, jejichž prosazování umožní trvale zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

1.      Systematicky vyhledávat rizika související s činností společnosti, zjišťovat jejich zdroje, příčiny a možné následky a stanovovat vhodná opatření pro jejich eliminaci nebo snížení míry rizika, se zaměřením zejména na prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví.

2.      Důsledně dodržovat povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů a jiných požadavků ve vztahu k BOZP.

3.      V rámci výchovy zaměstnanců k zajištění BOZP vštěpovat argument, že vše co je v rámci systému řízení BOZP vyžadováno, je výhradně v zájmu zachování jejich zdraví a zdraví jejich spolupracovníků, zvyšovat u zaměstnanců povědomí spoluodpovědnosti prostřednictvím vzdělávání, rozvoje kvalifikace a odborné způsobilosti.

4.      Podporovat zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na rozvíjení systému řízení BOZP.

5.      Plnit zákonné požadavky v oblasti BOZP a vydávanými vnitřními normami stanovit kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k jejímu zajištění.

6.      Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku mimořádných událostí, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.

7.      Zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti BOZP a směrovat je přiměřeně podle přijatelnosti - závažnosti rizika. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků.

8.      Realizovat efektivní systém kontrol BOZP s vyhodnocováním výsledků kontrol, přijetím odpovídajících opatření a zpětnou vazbou o jejich realizaci a účinnosti.

 

 

 

V Jihlavě dne: 1. 8. 2018